Ana Sayfa
Genel
Yönetim
Personel
İletişim
Personel Bilgi Sistemi


ytd@sakarya.edu.tr

Tel 0.264.295 53 66
Faks 0.264.295 53 52
YAYIN TEŞVİK > Sakarya Üniversitesi Yayın Komisyonu Yönergesi

I. Amaç ve Dayanak

Madde 1. Bu yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre düzenlenen "Üniversiteler Yayın Yönetmeliği" çerçevesinde, Sakarya Üniversitesi tarafından basılacak ve öncelikle ders aracı olarak kullanılacak olan yayınlara (ders kitabı, yardımcı ders kitabı, çeviri ders kitabı, teksirlerle ilgili) yayınların içerik ve biçim bakımından bir standart hale getirilmesi ve basımı ile ilgili esasları düzenlemektir.

II-Kapsam Bu yönerge, Üniversitemize bağlı birimlerde yapılacak her türlü yayının planlanması, yayın kurallarına uygunluğunun sağlanması, yayınların denetlenmesi, basımı için sıra vb. her türlü işlemleri yerine getiren Sakarya Üniversitesi Yayın Komisyonu ile her birimde oluşturulacak yayın alt komisyonlarının amaçlarına, görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

III.Tanımlamalar

Madde 3. Bu Yönergede Geçen ;
a)Ders Kitabı: Üniversitelerde eğitim – öğretimini sürdüren önlisans, lisans, lisansüstü öğrencilerinin aldıkları derslerin içeriğini kapsayan özgün yayınlar.

b)Yardımcı Ders Kitabı: Üniversitelerde eğitim – öğretimini sürdüren önlisans, lisans, lisansüstü öğrencilerinin aldıkları derslerin içeriklerini kısmen kapsayan özgün yayınlar.

c)Çeviri Ders Kitabı: Üniversitelerde eğitim – öğretimini sürdüren önlisans, lisans, lisansüstü öğrencilerinin aldıkları derslerin içeriklerini büyük ölçüde veya kısmen kapsayan çeviri yayınlar.

d)Teksir,Ders Notu: Üniversitelerde eğitim – öğretimini sürdüren önlisans, lisans, lisansüstü öğrencilerinin aldıkları derslerin içeriklerini büyük ölçüde veya kısmen kapsayan çeviri yayınlar.

IV. Yayın Komisyonu

Madde 4. Yayın komisyonu, bir rektör yardımcısının başkanlığında, Üniversite yönetim kurulunun kendi üyeleri arasından belirleyeceği iki öğretim üyesi olmak üzere toplam üç üyeden oluşur.Seçilen üyelerin görev süreleri, yönetim kurulu üyeleri ile sınırlıdır. Komisyon üyelerini toplantıya çağırmakla yetkilidir. Yayın komisyonu kararları, üniversite yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

V.Yayın Komisyonunun Görevleri

Madde 5. komisyonunun görevleri şunlardır;

a) Yayınlar açısından gerekli planlamaları yapar. Basılma sırası, baskı adedi ve basılma şekli hakkında karar verir.

b) Basıma hazır olarak gelen müracatları inceler. Eserlerin nitelik ve eğitim öğretim ihtiyaçları açısından yayına uygun olup olmadığına karar verir,

c) Gelen yayın taslağının ders kitabı, yardımcı ders kitabı, ders teksirleri ve diğer kategorilerden hangisi olduğunu kararlaştırılır,

d) Basılan eserlerin; telif haklarının hesabını ve ödeme şeklini, maliyet hesabını ve satış fiyatlarını belirler.

e) Basılan eserlerin muhafazasını ve arşivlenmesini sağlar. Basımı beş (5) yılı geçmiş satışı olmayan kitapların (Ü.Y. Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince) ilgili birimlere ücretsiz dağıtımına karar verir.

f) Basılan eserlerin Üniversiteler Yayın Yönetmeliğinde belirlenen kurum ve kuruluşlara dağıtımını yapar.

g)Yayın komisyonu, çalışma açısından öğretim elemanları ile diğer idari personelin hizmetlerinden yararlanır, gerektiğinde meslek gruplarına göre geçici alt komiteler kurar.

VI.Yayın Alt Komisyonları

Madde 6. Her fakülte, yüksekokul, enstitü ve merkezde dekan veya müdür tarafından görevlendirilecek bir dekan yardımcısı veya müdür yardımcısının başkanlığında ilgili birimin yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecek iki öğretim üyesi olmak üzere toplam üç üyeden oluşur. Yayın alt komisyonları kararları, oy çokluğu ile alınır ve alınan kararlar Üniversite yayın komisyonuna sunulur.

VII.Yayın Alt Komisyonlarının Görevleri

Madde 7. Üniversiteler Yayın Yönetmeliğinin 6. maddesi uyarınca basılmak üzere hazırlanmış taslak eserler yazar(lar) tarafından dekanlık, yüksek okul, enstitü ve merkez müdürlüklerine dilekçe, EK-1 FORM ve 3 nüsha taslak eserle başvuru yapar, birim oy çokluğuyla eserin basımının uygun olduğuna karar verirse Yayın Komisyon Başkanlığı’na bu eserin basımının yapılması için başvuru yapar. Eserlerinin basımını Üniversite dışında kendi imkanlarıyla gerçekleştirilecek olan öğretim üyelerinin yayın alt komisyonundan uygun görüş aldıktan sonra Üniversite yayın komisyonundan izin alması gerekir.
Yayın alt komisyonu verilen yayın taslakları hakkında aşağıda belirtilen hususlarda yayın komisyon başkanlığına görüş ve ön bilgi hazırlar; a) Nitelik ve eğitim – öğretim ihtiyaçları bakımından yayıma uygun olup olmadığını,

b) Ders kitabı, yardımcı ders kitabı, ders teksiri ve diğer kategorilerden hangisi olduğunu,

c) Başka üniversiteler de veya üniversiteler dışındaki kişiler tarafından hazırlanmış kendi birimleri ile ilgili ders kitabı niteliğindeki yayın taslaklarının basılıp basılmamasını,

d) Yayın taslaklarının dil bakımından güncel ve ilgili bilim dalının kurallarına uygun olup olmadığını inceler.
Alt komisyon üyeleri bu kitap hakkındaki görüşlerini Yayın Komisyon Başkanlığına bildirir.

VIII.Yayın Önerilerinin Hazırlanması ve Sunulması

Madde 8.Yayın önerileri “Sakarya Üniversitesi Yayın Öneri Formu” na göre üç kopya halinde hazırlanır ve yazarların bağlı olduğu birimlerin başkanlığına sunulur.Yayınlar, yazarların bağlı olduğu bölüm başkanı ve dekan veya müdürün onayı ve ilgili FORM lar (EK-1,2,3,4) ile birlikte Yayın Komisyonu Başkanlığına sunulur.

IX.Yayınlarda Biçim Bakımından Aranan Nitelikler

Madde 9. Kitap kapağına göre hazırlanacak;
a)Ön ve iç kapak: Yayının ön kapağı ve iç kapağın ön yüzünde üst solda Sakarya Üniversitesi amblemi ve devamında Sakarya Üniversitesi Yayınları No: 00 yazısı, ortada yayının adı, altında yazarın unvanı, adı soyadı, en altta ise yer ve basım yılı bulunmalıdır. Ön kapağa yayının içeriğine uygun bir şekil veya resim de konulabilir.

b)Arka kapak: Yayının arka kapağının dış yüzünde yazarın 100 kelimeyi geçmeyen özgeçmişi, fotoğrafı ve diğer eserlerinin listesi bulunabilir. ISBN numarası sağ alt köşeye yazılır.

c)SırtYayının sırtında, kalınlık yeterli olduğu takdirde, yukarıdan aşağıya okunacak biçimde, yayının adı, yazarın adı soyadı bulunur.

d)Ön ve arka kapakların iç yüzleri boş bırakılır.

e). İç kapağın arka yüzünde “Sakarya Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 00/00/0000 tarih ve 00/00 nolu kararı ile basılmıştır” ibaresi, yayın kodu, copyright, bilimsel hakemler listesi (gerek görülürse), yayın katalog bilgisi, ISBN ve matbaa bilgisi yer alır.

f). Yayın basılmadan önce Sayfa Ebadı: 17,5X25, Baskı Ebadı:13X20 olarak hazırlanır. Basılıp ciltlendikten sonra 17×24 cm boyutuna getirilir.

X.Yayın Önerilerinin Değerlendirilmesi

Madde 10.Yayın Komisyonu, sunulan yayın önerisini değerlendirmek için, gerek görürse Yayın Komisyonu Başkanının onayı ve “SAÜ Yayın Öneri Değerlendirme Formu” (EK-2) ile birlikte en az üç bilimsel hakeme gönderir. Eserleri inceleyen bilimsel hakemler (öğretim üyeleri) eser hakkındaki görüşlerini Yayın Komisyonuna ayrı ayrı rapor eder. Yayın Komisyonu, bilimsel hakemlerin değerlendirmelerini esas alarak yayının değerlendirme sonucunu üç ay içinde yazara bildirir.

Madde 11.Yayınlanması uygun görülen eserlerin yazarı varsa düzenlemeler hakkındaki görüşlerini de ekleyerek eserin düzeltilmiş iki kopyasını Yayın Komisyonuna geri verir.Yayınlanması uygun görülmeyen eserlerin birer kopyası Rektörlük (Yayın Komisyonu Arşivinde) tutulur, diğer kopyaları yazar(lar)a geri verilir.

Madde 12.Yayınların telif haklarının hesaplamaları, düzeltilmiş kopyalar esas alınarak, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği kriterlerine göre Yayın Komisyonunca belirlenir.

Madde 13.Basılması uygun görülen eserin yazar(lar)ı ile “ Sakarya Üniversitesi Yayın Sözleşmesi Formu ”(EK-3) çerçevesinde bir protokol imzalanır. Eserin basılmasından sonra “ Sakarya Üniversitesi Yayın Devir Formu ” (EK-4) ile yazar(lar) yayın haklarını devreder. Kitap veya teksir şeklinde bastırılan yayınlardan 50 adedi yazar(lar)a ücretsiz olarak verilir. Yeterli kaynağın bulunmaması nedeniyle basılamayan yayınlar, daha sonraki dönemlerde yeniden başvuru yapıldığında değerlendirmeye alınabilir.

Madde 14. Çeviri yayınlar için çevirmenin yazardan ve yayın hakkına sahip kişi veya kurumdan yazılı yayım izni alması gerekir. Çeviri yayın için gerekli çeviri ücreti üniversite bütçesinden ödenmesi talep edilirse, ödenip ödenmemesine Yayın Komisyonunun önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.

Madde 15.Yayın Komisyonu Başkanlığına sunulan yayınların değerlendirilmesinde görüşü alınmak üzere seçilen bilimsel hakemlerin ücretleri Yayın Komisyonunca belirlenir.

Madde 16.Bu yönerge de yer almayan konular için, ilgili yasa ve yönetmeliklerdeki hükümler geçerlidir.

XI.Yürürlük

Madde 17.Bu yönerge Sakarya Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Madde 18..Bu yönerge hükümlerini, Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.

EK 1:Yayın Öneri Formu

EK 2:Yayın Değerlendirme Formu

EK 3:Yayın Sözleşme Formu

EK 4:Yayın Devir Formu